„Žmogaus gyvenimo kokybę lemia tobulumo siekimas, nepaisant veiklos srities.“ (Vince Lombardi)

Kauno rajono švietimo centras buvo įkurtas prie Kauno rajono kultūros ir švietimo skyriaus 1994 m. kovo 17 d. Kauno rajono valdybos posėdžio sprendimu Nr. 157. 2004 m. rugsėjo 2 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.162 patvirtinti nauji Kauno rajono švietimo centro nuostatai, pagal kuriuos Centras tapo Savivaldybės biudžetine švietimo įstaiga, teikiančia neformaliojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo, pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai paslaugas.

Kauno rajono švietimo centras nuo 2007 m. yra Švietimo ir mokslo ministerijos akredituota įstaiga (akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 049), įgaliotasis ECDL testavimo centras; turi Vidaus reikalų ministerijos sertifikatą valstybės tarnautojų mokymams organizuoti.

Pagrindinės centro veiklos: programų ir projektų rengimas, suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų metodinės veiklos, mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimas, rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklos koordinavimas, specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams ir mokiniams. Trečiojo amžiaus universiteto mokymų organizavimas, profesinis informavimas ir konsultavimas.

Švietimo centre dirba 12 aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgijusių andragogų, pedagogų ir specialiojo ugdymo specialistų, pasirengusių profesionaliai tenkinti besimokančiųjų mokymosi poreikius bei suteikti kvalifikuotą specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą. Darbuotojai vadovaujasi vertybėmis: paslaugumas, atvirumas, tolerancija, kūrybiškumas, inovatyvumas, lankstumas.

Švietimo centras vykdo įvairias mokymo (-si) programas plačiai klausytojų auditorijai: įstaigų vadovams, pedagogams, kultūros ir sporto darbuotojams, buhalteriams, raštvedžiams, valstybės tarnautojams, mokiniams, žemdirbiams, maitinimo įstaigų darbuotojams, besimokantiems suaugusiems rajono gyventojams (Trečiojo amžiaus universiteto studentams). Per metus mūsų institucijos organizuojamuose renginiuose apsilanko daugiau kaip 10 tūkst. klausytojų. Centre sudarytos sąlygos atlikti praktiką Kauno technologijos bei Vytauto Didžiojo universitetų studentams.

Centras siūlo apie 120 skirtingos tematikos akredituotų kvalifikacijos tobulinimo programų, kurios rengiamos, atsižvelgiant į klientų tobulinimosi poreikius. Mūsų klausytojai gali mokytis vadybos, pedagogikos, specialiosios pedagogikos ir psichologijos, dokumentų vadybos, buhalterinės apskaitos, kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbų, sveikos gyvensenos, teisės, namų ūkio ir aplinkosaugos.

Kauno rajono švietimo centre teikiamos ir pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, neurologas, socialinis pedagogas) paslaugos. Specialistai vertina mokinio ugdymosi sunkumus pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokyklai; teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą vaikams, taip pat informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams.

Švietimo centras nuo 1997 metų aktyviai dalyvauja regioniniuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektuose. Šią veiklą vykdantys darbuotojai tobulina profesines ir socialines kompetencijas, diegia projektų metu įgytą gerąją patirtį ir inovacijas, kuria įvairius produktus (mokymo moduliai, metodikos, metodinė medžiaga, tyrimai, rekomendacijos ir pan.).

Kauno rajono švietimo centras palaiko glaudžius partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir Europos Sąjungos suaugusiųjų mokymo organizacijomis. Ši partnerystė sudaro galimybes dalyvauti suaugusiųjų švietimo programose ir projektuose, dalintis darbo patirtimi ir tobulėti.

Mokymai vyksta patraukliose, šiuolaikine mokymo įranga aprūpintose edukacinėse patalpose. Klausytojai taip pat gali pasinaudoti biblioteka, kurios fondai komplektuojami ir populiarinami įvairiose laikmenose. Centro tinklalapyje skelbiamas mokytojų edukacinės patirties bankas.