Laisvos darbo vietos
Kauno rajono švietimo centras ieško psichologo dirbti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vienu etatu.

Reikalavimai:
1. Psichologo profesinė kvalifikacija – psichologijos magistro laipsnis (studijų apimtis – ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų).
2. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtintus dokumentus: Psichologo profesinė etika, Tarptautinis testų naudojimo reglamentas, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, Lietuvos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemų išmanymas.
3. Išmanymas ir gebėjimas taikyti intelekto vertinimo metodiką WISC-III(LT) atliekant asmens psichologinį įvertinimą.
4. Kvalifikacijos tobulinimas mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų konsultavimo, vaikų psichologinio pažinimo ir įvertinimo, specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais.

Kreiptis: tel. 8 37 33 25 29 arba 8 37 38 00 65