VEIKLOS KRYPTYS

Rajono suaugusiųjų ir jaunimo neformalaus švietimo organizavimas ir koordinavimas
Suaugusiųjų ir jaunimo neformalaus švietimo tarnyba organizuoja pedagogų, kultūros ir sporto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, profesinį konsultavimą ir orientavimą.

 • ▪ Mokymosi poreikių tyrimas ir analizė;
 • ▪ Bendrakultūrinių bei profesinių kompetencijų tobulinimo programų ir projektų rengimas bei įgyvendinimas;
 • ▪ Bendradarbiavimas ir bendravimas su mokymo, ugdymo, kultūros įstaigomis bei bendruomenių centrais;
 • ▪ Suaugusiųjų švietimo savaičių organizavimas;
 • ▪ E-mokymo organizavimas;
 • ▪ Profesinis informavimas ir konsultavimas.

Programinė projektinė veikla
Mokytojų, kultūros ir sporto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas šiose srityse:

 • ▪ Dalykinės programos;
 • ▪ Bendrakultūrinės (užsienio kalbos, klasės auklėtojo veikla, psichologinės ir pan.) programos;
 • ▪ Vadybos programos;
 • ▪ Ugdymo inovacijos ir metodika;
 • ▪ Programos atskiroms švietimo posistemėms (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis; pagrindinis, vidurinis ugdymas);
 • ▪ Specialiosios pedagoginės psichologinės programos;
 • ▪ Prevencija ir pilietinis, sveikatos ugdymas;
 • ▪ IT taikymas įvairių dalykų pamokose.
 • ▪ Edukacinės kelionės – seminarai;
 • ▪ Profesinio informavimo ir konsultavimo programa;
 • ▪ Rajono suaugusiųjų tęstinio mokymosi galimybių programa;
 • ▪ Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi ir atsparumo stiprinimo programa;
 • ▪ Mokyklų tobulinimo A komponento “Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas pagrindinėse mokyklose” programa.

Metodinė veikla
Metodinių tarybų veiklos organizavimas ir koordinavimas:

 • ▪ metodiniai pasitarimai;
 • ▪ metodinės dienos;
 • ▪ atviros pamokos;
 • ▪ metodinės medžiagos, mokomųjų CD, garso, vaizdo priemonių rengimas;
 • ▪ leidiniai;
 • ▪ gerosios darbo patirties sklaida;
 • ▪ kvalifikacinių programų rengimas ir vertinimas;
 • ▪ seminarų, konferencijų, parodų organizavimas.

Tiriamoji veikla

 • ▪ Nuolatinis mokytojų, kultūros ir sporto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas;
 • ▪ Rajono suaugusiųjų ir jaunimo tęstinio mokymosi poreikių tyrimas;
 • ▪ Moksleivių sveikatos stiprinimo ir žalingų įpročių tyrimai;
 • ▪ Specialiojo ugdymo problemų analizė.

Visuomenės informavimas

 • ▪ Konferencijų organizavimas;
 • ▪ Aktualios informacijos sklaida interneto svetainėje;
 • ▪ Informacinių bukletų rengimas ir sklaida;
 • ▪ Bendradarbiavimas su žiniasklaida (TV, spauda);
 • ▪ Informavimas apie vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas Lietuvos Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių duomenų bazėje.

Biblioteka – informacinis metodinis centras

 • ▪ Naujausios metodinės ir mokslinės literatūros, mokomųjų priemonių (vaizdo, garso įrašų, CD) fondo kaupimas;
 • ▪ Konsultavimas mokomųjų priemonių naudojimo, informacijos paieškos e.šaltiniuose klausimais;
 • ▪ Rajono mokytojų metodinių darbų e-kartoteka;
 • ▪ Metodinių darbų ir naujausios literatūros parodų organizavimas;
 • ▪ Interneto skaitykla.

Specialioji pedagoginė psichologinė pagalba

 • ▪ Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ir jų tėvų konsultavimas;
 • ▪ Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas;
 • ▪ Asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimas;
 • ▪ Informacijos kaupimas ir analizavimas apie rajone gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus ir mokinius; jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą;
 • ▪ Mokinių, mokytojų, tėvų, globėjų konsultavimas ugdymo formų, būdų, ugdymo vietos parinkimo klausimais;
 • ▪ Metodinės pagalbos teikimas bendrojo ugdymo įstaigose veikiančioms specialiojo ugdymo komisijoms, ugdymo įstaigų darbuotojams optimalių vaikų ugdymo sąlygų, ugdymo programų ir metodų parinkimo klausimais.