Sveikatą stiprinanti mokykla (SSM) – mokykla, kurioje pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka.

Pasaulio sveikatos organizacijos dokumente “Sveikata 21 amžiuje” net trys siekiniai tiesiogiai siejasi su jaunais žmonėmis ir vaikais. Tryliktame siekinyje teigiama, kad “iki 2015 metų regiono gyventojams turėtų būti sudarytos didesnės galimybės gyventi sveikoje fizinėje ir socialinėje aplinkoje, namuose, mokykloje bei vietos bendruomenėje”, ir nurodoma, kad 95 proc. vaikų turi turėti galimybę būti ugdomi sveikatą stiprinančioje mokykloje.

2002 m. Kauno rajono švietimo centro iniciatyva buvo įkurtas rajono sveikatą stiprinančių mokyklų institucijų tinklas, kuriame aktyviai dalyvauja jau 39 rajono ugdymo institucijos. Šio tinklo tikslas - plėtoti rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenių gebėjimus sveikatos stiprinimo srityje, suteikiant koordinuotą, bendradarbiavimu ir partnerystės bei teisumo principu grindžiamą paramą. Tinklas yra išskirtinis tuo, kad į jį ugdymo institucijos įsijungė laisvanoriškumo principu, todėl kiekviena iš jų turi teisę formuoti savo veiklos modelį pagal situaciją, poreikius bei lūkesčius. Sveikatą stiprinančios mokyklos veikia dvejomis kryptimis: mokyklose ir švietimo centro organizuojamoje programoje. Kiekviena tinkle esanti įstaiga turi sveikatos ugdymo koordinatorius – sveikatos ugdytojus, kurie nuolat mokosi švietimo centro organizuojamuose kvalifikaciniuose, gerosios patirties sklaidos seminaruose, bendradarbiauja tarpusavyje ir dalijasi darbo patirtimi įvairiose sveikatos stiprinimo srityse: sveika mityba, fizinis aktyvumas, sveika aplinka, prevencinis darbas. SSM konsultantai rengia mokomąsias priemones, kuria „Žaliąsias klases“, dalyvauja rajono sveikatą stiprinančių mokyklų konferencijose, parodose, tarptautiniuose susitikimuose, dalykinėse pažintinėse išvykose, projektų konkursuose, organizuoja tyrimus, įvairias šviečiamojo ir bendrakultūrinio pobūdžio sveikatinimo veiklas, leidžia mokomuosius leidinius. Kauno rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos fondas programų konkurso būdu kiekvienais metais skiria finansavimą SSM veiklos organizavimui. Gauta parama sudaro galimybę šviesti mokinius, formuoti jų suvokimą, požiūrius, vertybes, stiprinti sveikatos materialinę bazę, telkti mokyklos bendruomenę bendrai veiklai.